De Bilthuysen is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer

8053.57.622

Nummer Kamer van Koophandel

41265263

Contactgegevens

Postadres: Postbus 14070
3508 SC Utrecht
Tel. 030-2549642
Email: info@debilthuysen.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, alsmede alle overige binnen of vanuit de Stichting te bieden vormen van dienstverlening, aan in eerste instantie de bevolking van de gemeente De Bilt, en dan met name ouderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks, of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid worden jaarlijks vastgelegd in het kwaliteitsplan. De stand van zaken rondom de uitvoering van het kwaliteitsplan worden jaarlijks gerapporteerd middels het kwaliteitsverslag. Deze is hier te vinden.

Directie

De directeur van De Bilthuysen is Marc Kosman. De Bilthuysen maakt onderdeel uit van Stichting De Opbouw.

Bestuurssamenstelling

Mevrouw Yvonne van Stiphout Voorzitter Raad van Bestuur

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar De Bilthuysen deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw is meer informatie te lezen over De Bilthuysen. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de jaarrekening van Stichting De Opbouw.