• Alles draait om mensen

    Alles draait om mensen

Kwaliteit

HKZ 300De Bilthuysen heeft het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsectorcertificaat (HKZ).

Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg, deze zijn:
•  onze organisatie is goed georganiseerd
•  we stellen cliënten centraal 
•  we werken continu aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening 
•  onze gepresenteerde resultaten zijn betrouwbaar
•  we voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Bestuur

Stichting De Bilthuysen maakt onderdeel uit van De Opbouw. De Opbouw is een landelijke stichting die zorg verleent aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. De Opbouw heeft een Raad van Toezicht model. De dagelijkse leiding van De Bilthuysen is in handen van dhr. H. (Harm) Hoekstra, directeur.

 

 

Cliëntenraad

Alle woonzorgcentra van De Bilthuysen hebben een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR), waarin vertegenwoordigers van de verschillende locaties zitting hebben. De CCR bespreekt locatie overschrijdende (beleids)zaken, geeft advies en doet nieuwe praktische voorstellen om de zorg aan de cliënten te verbeteren. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun naasten en De Bilthuysen. Zoals wettelijk geregeld, is er direct overleg, inclusief (verzwaard) adviesrecht, met de directeur van De Bilthuysen.

Wilt u in contact komen met de centrale cliëntenraad? Dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of vraag op de locatie hoe u de lokale cliëntenraad kunt benaderen. U vindt de contactgegevens van de lokale cliëntenraad ook in de nieuwsbrief.

De Cliëntenraad kan altijd versterking gebruiken. Wilt u meedenken en meepraten over bovenstaande zaken? U bent van harte welkom!

 

Samenwerken met familie (mantelzorgbeleid)

Het verhuizen naar een woonzorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis. Als familielid heeft u er meestal al een intensieve periode van zorgen opzitten voordat uw naaste de stap naar een woonzorgcentrum maakt. Het is lastig loslaten en anderzijds kan het ook welkom zijn om een deel van de zorg over te kunnen dragen.

We beseffen dat iedereen, familie en bewoner, tijd nodig heeft om hun plekje te vinden. We geven hiervoor de ruimte en bieden begeleiding indien u dat wenst. Wanneer u er klaar voor bent voeren we graag het gesprek over de invulling van de zorg en de wensen die u daarbij heeft. We willen dat u zich thuis voelt en dat u graag over de vloer komt. Familie hoort er voor ons helemaal bij.

Zorgleefplan
Bij het in zorg nemen leggen we wensen en behoeften vast in een zorgleefplan. Onderdeel in het zorgleefplan is mantelzorg. In overleg met u wordt bekeken welke afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast horen we graag waar iemand blij van wordt, wat iemand belangrijk vindt. Maar we horen ook de dingen waar hij of zij een hekel aan heeft. Hoe meer we van uw familielid weten, hoe beter we kunnen zorgen dat hij/zij zich helemaal op zijn/haar gemak voelt en dat het hun goed gaat. Elke dag weer.

Onze belangrijkste uitgangspunten

  • Familie/mantelzorgers en bekenden zien wij als gelijkwaardige partners
  • Het betrekken van naasten zien wij als een voorwaarde voor vraaggerichte zorg (zorg op maat). Zij hebben ervaring met en kennis van persoonlijke behoeften van bewoners en behartigen hun belangen.
  • We investeren graag in een goede band waarin ruimte is voor individuele afstemming tussen professionals en familie/mantelzorgers
  • Mantelzorg is een recht, geen plicht
  • We ondersteunen en begeleiden familie/mantelzorgers indien gewenst middels groepsgesprekken

 

Klanttevredenheid

We hechten grote waarde aan het oordeel van (wijk)bewoners en familieleden. Onze medewerkers zullen daar geregeld met u het gesprek over voeren. Wat gaat goed? Wat kan in uw ogen beter? Naast deze regelmatige gesprekken organiseren we elke twee jaar een breed waarderingsonderzoek. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de (centrale) cliëntenraad en de verschillende aandachtspunten komen terug in de activiteitenplannen van De Bilthuysen. 

Bent u juist bijzonder tevreden? Dan horen we dat natuurlijk ook graag! Mocht u deze openbaar willen delen dan nodigen we u uit om dat via ZorgkaartNederland te doen.

Onze thuiszorgklanten geven ons een 8,1 (klanttevredenheidsonderzoek juni 2016)

Complimenten en klachten

 

Complimenten

Bent u tevreden? Dan horen we dat natuurlijk graag! Mocht u deze openbaar willen delen dan nodigen we u uit om dat via ZorgkaartNederland te doen.

Klachtenregeling

Medewerkers van De Bilthuysen doen hun uiterste best om u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. De Bilthuysen vindt het belangrijk dat u dit kenbaar maakt. Door ons te vertellen waar u ontevreden over bent, geeft u ons de kans om de dienstverlening te verbeteren en de goede relatie met u te behouden of te herstellen. Het is zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker om wie het draait. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Ook kunt u de hulp inschakelen van onze klachtenfunctionaris.
In onze klachtenbrochure leest u hoe u een klacht kunt doorgeven en hoe de afhandeling hiervan geregeld is.

 

 

Privacy

Alle gegevens over uw behandeling/verzorging worden verzameld in een dossier en vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en er wordt geen informatie verstrekt aan of ingewonnen bij derden, zonder uw schriftelijke toestemming. Naast dit recht op privacy heeft u ook recht op informatie, inzage in het dossier en onafhankelijke klachtenafhandeling. De leidinggevende van uw locatie kan u hierover meer informatie en/of een folder geven.

Ons privacyreglement kunt u nalezen in de ‘Informatiefolder over registratie en beheer van uw persoonlijke gegevens’.

Jaardocumenten

Ieder jaar laten we in een jaardocument zien wat we het jaar ervoor hebben gedaan en wat de resultaten daarvan zijn. Aangezien De Bilthuysen onderdeel is van De Opbouw publiceren we jaarlijks het meest recente jaarrapport op onze website:

Jaaroverzicht 2015 De opbouw / De Bilthuysen.

Stichting Vrienden van De Bilthuysen

LogoVriendenvan2Deze stichting zorgt voor extra’s,  in met name de woon- en zorgcentra en de thuiszorg van De Bilthuysen. Immers, niet alles kan gefinancierd worden uit de bestaande budgetten. In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden aan veel verzoeken van cliënten en medewerkers gehoor kunnen geven, zoals de aanschaf van een poffertjesplaat, een grote televisie op alle locaties, attenties met feestdagen, bijdrage voor realisatie wijkrestaurant Bij de Tijd, ondersteuning van het UITbureau voor Ouderen, speciale muziek programma’s en ondersteuning bij nog veel meer activiteiten. 

Vriend worden
Iedereen kan vriend worden van De Bilthuysen, dat kan al door een minimale bijdrage van € 12,- per jaar op bankrekeningnummer NL26RABO.37.83.59.339 ten name van Stichting Vrienden van De Bilthuysen.

Zou u besluiten een legaat aan ons over te maken dan is het wellicht goed om te weten dat de stichting geen schenkings- en successierechten behoeft te betalen over het bedrag. Zij heeft daarvoor vrijstelling gekregen. Wilt u een advies over een schenking? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie over Stichting de vrienden van De Bilthuysen, zie deze link.

Belangrijke documenten:

Beleidsplan (beleidsplan)

Staat van Baten en Lasten 2015  (link)

Staat van Baten en Lasten 2016 (link)

Verslag 17 oktober 2017 (link)

 

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton