Coronavirus

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken iedere dinsdag en, indien nodig op donderdag, actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 15 oktober 2020

Onderwerpen:

 • Stand van zaken cliënten positief getest

 • Bent u positief getest? Geef dit aan ons door!

 • Nieuwe landelijke maatregelen

 • Maatregelen De Brug, De Bilthuysen en Lyvore;

  • Activiteiten bewoners

  • Bezoek: maximaal 2 bezoekers per dag

  • Alleen samen kunnen we corona verslaan

  • Restaurants blijven open voor bewoners en hun bezoek, gesloten voor externen

  • Groepsgrootte: maximaal 4 personen

 • Ondersteuning maatschappelijk werk

 

Aantal positief geteste cliënten van afgelopen week

De afgelopen week ontvingen negentien bewoners van onze locaties een positieve uitslag van de coronatest. Het is voor velen, en in het bijzonder voor henzelf en voor hun familieleden, een nare en onzekere tijd. Ook vraagt dit extra inspanning van medewerkers.

Afgelopen week zijn negentien cliënten besmet geraakt met het coronavirus, waarvan

 • extramuraal: twee cliënten in de thuiszorg
 • intramuraal: dertien bewoners op Sparrenheide, afdeling Meerzorg, twee bewoners op Merelhof en twee bewoners op Daelhoven, huisje 9/10

De betreffende bewoners worden direct vanaf het moment van verdenking van besmetting met het coronavirus volgens protocol, op de eigen kamer, in afzondering verzorgd.

Op het moment dat een bewoner besmet is geraakt met het coronavirus, worden de medewerkers, overige bewoners en de 1e contactpersonen van medebewoners van de betreffende locatie/afdeling/woning hiervan op de hoogte gesteld middels een brief. In deze brief wordt ook aandacht besteed aan de extra maatregelen die we vervolgens inzetten.

Er is een aantal cliënten in afwachting van hun testuitslag. We communiceren alleen positieve testuitslagen in deze updates. Over medewerkers communiceren we niet.

Zolang u geen brief ontvangt, is er geen sprake van een besmetting op de afdeling van uw geliefde of naaste.

 

Test u zelf positief op een coronatest?

Test u zelf positief op een coronatest en heeft u tot twee weken ervoor contact gehad met uw naaste die bij ons woont? Geeft u deze testuitslag dan alstublieft zo snel mogelijk door aan het team of aan de eerste contactmedewerker. Zo kunnen wij uw naaste extra in de gaten houden.


Nieuwe landelijke maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober

Welke risiconiveaus er zijn en welke maatregelen per niveau worden genomen, leest u in de actuele routekaart van de rijksoverheid

Regio Utrecht wordt aangemerkt als “zeer ernstig’, niveau 4. Het coronakernteam kan aanvullend op de landelijke maatregelen besluiten, eventueel per locatie, extra maatregelen te nemen.


Aanvullende maatregelen in navolging op landelijk beleid

Vanwege de toename van coronabesmettingen in onze regio, is het essentieel dat we een goede vertaling maken van de landelijk geldende maatregelen naar passende afspraken op onze locaties. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het behoud van welzijn voor cliënten, bewoners en bezoekers; we willen zo weinig mogelijk restricties verbinden aan hun welzijn. Daarnaast willen we wel de ‘bewegingen van mensen’ zoveel mogelijk beperken.

Activiteiten bewoners
Voor alle activiteiten, ongeacht de grootte van de ruimte, geldt een maximaal aantal deelnemers van 10 bewoners, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Deze groepsgrootte betreft tien deelnemers, exclusief betreffende begeleiders van de activiteit. De medewerkers die bewoners en cliënten ondersteunen van en naar deze activiteit worden hierin evenmin meegerekend. Het aantal wordt teruggebracht van 30 naar 10 deelnemers, vanwege de drukte in de gangen rondom de start en afronding van een activiteit. Te allen tijde krijgen bewoners voorrang op deelname aan een activiteit op bijvoorbeeld aanleunbewoners of andere extern geïnteresseerden.

Bezoek aan uw naaste in onze locaties
Het uitgangspunt is dat bewoners zo lang mogelijk bezoek kunnen blijven ontvangen. Daarbij zijn we ons bewust dat veelvuldig wisselend bezoek extra risico’s met zich mee brengt. Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij een bezoek de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • U komt niet op bezoek wanneer u klachten heeft of in afwachting bent van een testuitslag.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee bezoekers per bewoner per dag,
 • U draagt een (zelf meegenomen) mondmasker gedurende uw bezoek,
  • alleen bij uitzondering neemt u uw mondmasker af, mits er voldoende afstand is tot anderen om bijvoorbeeld te eten of te drinken.
 • U past de algemene hygiënemaatregelen toe (handen wassen, niezen in elleboog, neus snuiten in een papieren zakdoek)
 • U registreert uw bezoek bij binnenkomst in de locatie
 • U neemt de 1,5 meter afstand in acht.
 • Het bezoek kan helaas niet in de huiskamer plaatsnemen; u komt op bezoek in de kamer van uw naaste.

Hierop gelden uitzonderingen voor mantelzorgers die de zorgmedewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld omdat:

 • Deze mantelzorger begeleiding biedt bij het klaarmaken en nuttigen van een maaltijd, of structureel een andere activiteit verricht.
 • Ook hierbij geldt dat de afstand van 1,5 meter tot bewoners en medewerkers kan worden gegarandeerd.

Mocht het bezoek niet in de kamer van uw naaste lukken, dan kunt u naar buiten voor een wandeling of bieden sommige locaties mogelijkheden naar een andere ruimte te gaan, bijvoorbeeld het restaurant.

Alleen samen kunnen we corona verslaan!

Het is goed te zien dat veel mensen zich houden aan de maatregelen, ook al weten we allemaal dat deze niet altijd even prettig zijn. Toch willen wij nogmaals met klem benadrukken dat iedereen zich dient te houden aan deze maatregelen!

Wanneer u zich niet houdt aan de maatregelen, wordt u aangesproken door een medewerker. We willen voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan. De medewerkers zijn er in de eerste plaats om zorg en ondersteuning te verlenen aan cliënten en bewoners. Deze maatregelen zijn niet makkelijk en vragen een inspanning van iedereen, alleen samen kunnen we corona verslaan!

Dank u wel voor uw begrip en medewerking!

Uitzondering op de maatregel m.b.t. maximaal 2 bezoekers
Voor bewoners die zich in de terminale fase bevinden, geldt uiteraard een uitzondering. Welke uitzondering dit is, wordt volgende week besproken in het coronakernteamoverleg en gecommuniceerd in de eerstvolgende update. Tijdens dit overleg wordt eveneens de situatie besproken met betrekking tot het wel of niet op locatie opbaren van overledenen. Is deze situatie op dit moment bij u van toepassing? Gaat u dan in gesprek met de eerste contactmedewerker. Er wordt dan gezocht naar een maatwerkoplossing.

Restaurants
Zolang de ruimte het toelaat en onderling de 1,5 meter kan worden gewaarborgd, kan het restaurant geopend blijven voor bewoners en hun bezoekers tot een maximum van 30 personen. Alleen bewoners en hun bezoekers kunnen gebruik maken van het restaurant.

 

Maximale groepsgrootte is vier personen
Buiten de aparte afspraken over de activiteiten voor bewoners en de restaurants op een aantal locaties, zoals u apart kunt lezen in deze update, geldt overal dat de maximale groepsgrootte vier personen is.

 

Ondersteuning Maatschappelijk werk

Op het moment dat u als familie, geliefde of naaste in contact komt met het coronavirus of met de gevolgden daarvan, kan dit grote impact op u hebben. Ook de landelijke ontwikkelingen kunnen bij u vragen oproepen of een gevoel van onzekerheid teweegbrengen. Het kan dan heel prettig zijn om hier met iemand over te praten en uw gevoelens te delen. Mocht u dit bij uzelf herkennen, schroom niet en neem contact op met maatschappelijk werk, zij luisteren graag naar u.

De Brug

 • Lies Dolman (06) 13 44 28 49
 • Mireille Arentsen (06) 19 28 91 86

De Bilthuysen

 • Jeanne Hamers (06) 12 98 24 17
 • Fleur Demir (06) 21 88 55 29

Lyvore

 • Anja van Belzen (06) 83 06 71 32
 • Rina v/d Linde (06) 23 36 84 55

 

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 12 oktober 2020

Onderwerpen van 12 oktober:

 • Landelijke ontwikkelingen (zie hierboven)
 • Positief geteste cliënten (zie hierboven)
 • Advies GGD
 • Mondmaskers preventief ingezet
 • Eigen testlocatie
 • Maatschappelijk werk (zie hierboven)

Aanvullende informatie (op bovenstaande update voor bewoners) voor cliënten die thuiszorg ontvangen of een ontmoetingscentrum bezoeken en hun naasten.

Advies van de GGD met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Naar aanleiding van een brief van de GGD, met betrekking tot het preventief gebruik van mondmaskers en overige persoonlijke beschermingsmiddelen in zorginstellingen, vrijdag 2 oktober jl. heeft een extra overleg plaatsgevonden.

Een mondmasker heeft een tweeledig effect
Een mondmasker beschermt in bepaalde mate de gebruiker van een eventuele besmetting van een medewerker of een cliënt. En verkleint het risico voor de cliënt op een eventuele onbewuste besmetting van bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.

Uitkomsten van het overleg
De veiligheid van cliënten is het belangrijkste uitgangspunt, deze willen we zo veel als mogelijk borgen. Daarnaast hebben de volgende criteria in meer of mindere mate een rol gespeeld in de besluitvorming:• Onze regio is opgeschaald naar ‘risiconiveau ernstig’.

De zorg om de voorraad van betreffende mondmaskers op lange termijn.
Het ontbreken van comfort voor de gebruiker, waarbij werd aangegeven dat dit als ‘zwaar’ of ‘benauwd’ wordt ervaren.
De beschikbaarheid van mondmaskers op korte termijn is voldoende aanwezig.

Tijdelijk besluit
Op alle locaties en bij cliënten thuis worden, naast bezoekers, ook medewerkers en vrijwilligers geacht preventief een mondmasker te dragen. Het betreft een tijdelijke maatregel, die opgeheven kan worden als wordt besloten dat dit niet meer nodig is. Vooralsnog is er te veel onduidelijkheid om nu al meer informatie te verstrekken over de einddatum.


Alle medewerkers dragen preventief een mondmasker.

Iedere medewerker draagt vanaf 5 oktober jl. preventief een mondmasker. Afhankelijk van de werkzaamheden betreft dit een chirurgisch of niet-chirurgisch mondmasker. Alle medewerkers zijn duidelijk geïnstrueerd welk type mondmasker voor hen van toepassing is.

Zo draagt bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige of verzorgende die binnen 1,5 meter van u zijn of haar werkzaamheden uitvoert preventief een chirurgisch mondmasker. Medewerkers die cliënten ondersteunen bij het huishouden, dragen preventief een niet-chirurgisch mondmasker. Zelfs als u zich op 1,5 meter afstand en/of in een andere ruimte bevindt als de medewerker aanwezig is.
We begrijpen als dit misschien een onprettige aanblik geeft.


Maatregelen per maandag 5 oktober voor cliënten, bewoners en bezoekers van ontmoetingscentra

Vanwege de ontwikkelingen, zijn we genoodzaakt richtlijnen voor cliënten aan te passen aan de huidige situatie. We hebben omtrent dit onderwerp lang nagedacht, aangezien we beseffen hoe waardevol bepaalde activiteiten zijn voor het welzijn van bewoners.

 • Bijeenkomsten van externen kunnen tijdelijk niet meer plaatsvinden binnen onze locaties (bijv. Alzheimercafé, Parkinsoncafé of een externe koorrepetitie).
 • Clubs en verenigingen (die een ruimte bij ons huren) zijn tijdelijk niet meer welkom.
 • Activiteiten, (bijvoorbeeld de bingo, koorrepetitie) binnen onze locaties georganiseerd voor de bewoners, zijn mogelijk voor een maximale groep van 30 personen, inclusief begeleiders, waarbij uiteraard de 1,5 meter blijft gewaarborgd.
 • Kerkdiensten zijn nog steeds mogelijk, tot 30 personen inclusief begeleiding, waarbij uiteraard de 1,5 meter blijft gewaarborgd.
 • Georganiseerde kleinschalige uitstapjes kunnen plaatsvinden, indien drukke plaatsen (zoals bijvoorbeeld kerstmarkt of een winkelcentrum) worden vermeden.


Een ‘’eigen’ testlocatie voor medewerkers van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore.

Vanwege de lange wachttijden bij de reguliere teststraten, zijn binnen SISU afgelopen weken allerlei acties uitgezet om een eigen teststraat in te richten. En het heeft zeker effect gehad: op 21 september jl. is onze eigen teststraat voor medewerkers SISU geopend op locatie Weltevreden. Onze dank gaat uit naar iedereen die zich hier extra voor heeft ingezet om dit mogelijk te maken!

 

Een reminder: de belangrijkste maatregelen op een rij

Het blijft belangrijk ons aan de maatregelen te houden:

 • Houd, zoveel mogelijk, minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Volg de algemene en hygiënemaatregelen.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Vermijd aanwezigheid van bezoek tijdens de zorgverlening thuis.
 • Vermijd drukke plaatsen.

 

Coronahelpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

 

Vragen over het coronavirus en De Bilthuysen

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van De Bilthuysen m.b.t. het coronavirus.

Elkaar weer bezoeken

Wilt u weten wat de richtlijnen zijn voor het bezoeken van uw naaste? Deze leest u hier:

Aangepaste bezoekregeling

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Bilthuysen (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties De Bilthuysen:

Cliënten wijkzorg:

Vrijwilligers De Bilthuysen:

Versoepelingen

Wilt u op de hoogte blijven?

Via onderstaande button kunt u uw gegevens invullen. Wij sturen u dan elke update toe. 

Aanmelden update

Blijf in contact

Nu het niet mogelijk is elkaar te bezoeken, ontstaan binnen en buiten onze organisaties allerlei alternatieve manieren van contact. Kijk hier voor een bundeling van mooie initiatieven om in contact te blijven.